Otrzymane odsetki od nieopłaconych w terminie faktur

Kontrahent zalega nam z płatnościami niecałe dwa miesiące. Wysłaliśmy wezwanie do zapłaty  wraz z obliczonymi odsetkami od nieopłaconych w terminie faktur. Nie wystawialiśmy żadnych not odsetkowych temu klientowi. Kontrahent po tygodniu zapłacił nam całą kwotę z wezwania – należności wraz z naliczonymi odsetkami. Czy na podstawie wyciągu bankowego możemy ująć te odsetki w księgach rachunkowych ?

Nie ma żadnych przeciwwskazań do nie uwzględniania tych odsetek w księgach – w sytuacji, gdy nota odsetkowa nie została wystawiona, odsetki można ująć w księgach na podstawie samego wyciągu. W takim przypadku należy bezpośrednio kwotę odsetek przenieść na konto przychodów finansowych. Dekretacja wygląda następująco:

Wn 131 Rachunek bieżący,

Ma 751 Przychody finansowe (analityka: Odsetki).

Gdyby jednak Państwo wystawili notę odsetkową kontrahentowi, to w pierwszej kolejności należałoby ją zaksięgować:

Wn 201 Rozrachunki z odbiorcami (analityka: Nazwa kontrahenta),

Ma 751 Przychody finansowe (analityka: Odsetki).

Późniejszą zapłatę można by zadekretować następująco:

Wn 131 Rachunek bieżący,

Ma 201 Rozrachunki z odbiorcami (analityka: Nazwa kontrahenta).

Leave a Reply