Płatności gotówkowe przekraczające kwotę 15 tys. zł a koszty uzyskania przychodów

Prowadzę działalność gospodarczą i zatrudniam kilku pracowników. W marcu 2018 r. zleciłem zewnętrznej firmie remont naszego sklepu, kwota transakcji wyniosła 25 900 zł. Całą kwotę zapłaciliśmy gotówką. Czy to prawda, że nie możemy całej kwoty uwzględnić w kosztach? Działalność jest opodatkowana według skali.

Tak, zgadza się.

W przypadku transakcji o wartości przekraczającej 15 tys. zł przedsiębiorca ma obowiązek uregulowania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego, stosownie do art. 19 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców:

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.
Zgodnie z art. 22p ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli takowa płatność nie była uregulowana za pośrednictwem rachunku płatniczego, to nie może Pan jej zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. W związku z tym wykluczona z uwzględnienia w kosztach jest nie tylko nadwyżka ponad kwotę 15 000 zł, ale każda dokonywana płatność gotówkowa w zakresie transakcji o wartości przekraczającej 15 tys. zł.
W sytuacji, gdyby Pan płacił 10 000 zł przelewem , a 15 900 zł gotówką, to uwzględnić mógłby Pan w kosztach jedynie 10 000 zł.

Leave a Reply