Wynagrodzenie minimalne w 2019 roku

Przedsiębiorco, zatrudniasz pracowników? Jeżeli nie więcej niż dziewięciu, to ten artykuł jest dla Ciebie!

Z dniem 19 września 2018 r. w Dzienniku Ustaw poz. 1794 pojawiło się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości stawki godzinowej w 2019 r. Z§1 powyższego Rozporządzenia, wynika, że minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2019. zostało ustalone na poziomie 2250 zł brutto. W przypadku minimalnej stawki godzinowej w roku 2019 r. zarządzono kwotę 14,70 zł brutto.

Skutkować to będzie wzrostem m. in składek tzw. „małego” ZUS, jak również wzrostem odprowadzanych składek za pracownika zatrudnionego na podstawie chociażby umowy o pracę. W 2018 r. składki ZUS, które są finansowane przez pracodawcę, przy zatrudnianiu pracowników na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem minimalnym, wynoszą 430,08 zł (uwzględniając stopę składki wypadkowej  w wysokości 1,67 % – i gdy zatrudnianych jest nie więcej niż 9 pracowników). Składki finansowe przez pracownika, to 451 zł. Razem więc pracodawca płaci do ZUS: 881,08 zł.

Podwyższenie zasadniczego minimalnego wynagrodzenia za pracę o ok. 7,14 % w stosunku do roku 2018 nie powinno mieć większego wpływu w nadchodzącym roku na kondycję przedsiębiorstw. Jednakże koszty utrzymania pracownika wzrosną. W przypadku składek obciążających pracodawcę w porównaniu do roku 2018 można zaobserwować wzrost o 30,73 zł:

Ubezpieczenie Składki finansowane przez pracodawcę
Emerytalne 2250 x 9,76% = 219,60 zł
Rentowe 2250 x 6,50% = 146,25 zł
Wypadkowe 2250 x 1,67% = 37,58 zł
FP 2250 x 2,45% = 55,13 zł
FGŚP 2250 x 0,1% = 2,25 zł
Razem 460,81 zł

 

Powyższe wyliczenie zakłada, że stopa stawki wypadkowej nie zmieni się w 2019 r. oraz, że pracodawca zatrudnia nie więcej niż 9 pracowników. W przypadku składek potrącanych z wynagrodzenia pracownika:

Ubezpieczenie Składki finansowane przez pracodawcę
Emerytalne 2250 x 9,76% = 219,60 zł
Rentowe 2250 x 1,50% = 33,75 zł
Chorobowe 2250 x 2,45% = 55,13 zł
Zdrowotne 1941,52 x 9% = 174,74 zł
Razem 483,22 zł

 

Tutaj obserwujemy wzrost o 32,22 zł. Dodatkowo wzrośnie też kwota zaliczki na podatek dochodowy odprowadzanej za pracownika do 133 zł, to jest o 14 zł. Sumarycznie koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę w 2019 r. przedstawiono w tabeli:

Wynagrodzenie netto 1633,78 zł
Składki finansowane przez pracownika 483,22 zł
Składki finansowane przez pracodawcę 460,81 zł
Podatek dochodowy 133 zł
Razem 2711,81 zł

 

Leave a Reply