Niepełny wymiar czasu pracy a Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Zatrudniliśmy osobę na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu. Osoba ta zarabia 2 000 zł brutto miesięcznie. Czy zwalnia to mnie jako pracodawcę od opłacania za tę osobę składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

By odpowiedzieć na to pytanie, sięgnijmy do ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, która określa warunki dotyczące opłat składek.

Jak wynika z art. 29 tej ustawy:

  1.  Składkę na Fundusz ustala się od wypłat  stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
  2. Wysokość składki na Fundusz określa ustawa budżetowa.

Przepisy nie regulują natomiast minimalnego progu dla podstawy wymiaru składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, który to jest określony  dla składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W związku z powyższym, składkę na FGŚP należy odprowadzić niezależnie od wysokości wynagrodzenia pracownika.

W art. 9b ust. 2 jest natomiast przewidziane zwolnienie z obowiązku odprowadzania składek na FGŚP ze względu na wiek pracownika:

Pracodawca, o którym mowa (…), nie opłaca składek na Fundusz za pracowników, którzy osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn.

W związku z tym, gdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę osiągnie odpowiedni wiek (55 dla kobiet/60 dla mężczyzn), to pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zwolnienie to dotyczy również składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Leave a Reply