Koszt pracownika dla pracodawcy w 2018

Przedsiębiorco! Zastanawiałeś się, jakie są całkowite koszty zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę? Postaram się Ci to przybliżyć w przystępny sposób.

Pracownicy w Polsce wskazują umowę o pracę jako najbardziej przez nich pożądany sposób zatrudnienia. Chroni ich Kodeks Pracy oraz mają dodatkowe korzyści z racji umowy o pracę, m. in. prawo do urlopu czy urlop macierzyński. Z kolei pracodawcy nie są chętni do oferowania takich umów z racji ogółu kosztów, jakie się pojawiają przy stosunku pracy – kosztem firmy jest wynagrodzenie brutto pracownika oraz składki ZUS, które musi sfinansować pracodawca.

Jaki jest koszt pracownika na umowie o pracę dla pracodawcy?

 • Wynagrodzenie netto pracownika,
 • Podatek dochodowy,
 • Składki na ubezpieczenia pokrywane przez pracownika, tj:
  1. Składka na ubezpieczenie emerytalne – 9,76%,
  2. Składka na ubezpieczenie rentowe – 1,50%,
  3. Składka na ubezpieczenie chorobowe – 2,45%,
  4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 9%;
 • Składki na ubezpieczenia pokrywane przez pracodawcę, tj:
  1. Składka na ubezpieczenie emerytalne – 9,76%,
  2. Składka na ubezpieczenie rentowe – 6,50%,
  3. Składka na ubezpieczenie wypadkowe – 1,67%,
  4. Składka na Fundusz Pracy – 2,45%,
  5. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,1%.
  6. Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1,5% (opłacana jedynie przy pracy w szczególnych warunkach).

Wskazana wyżej składka na ubezpieczenie wypadkowe jest standardową stopą procentową składki i obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r. Należy pamiętać, że w zależności od rodzaju działalności gospodarczej ta składka jest różna. Warto też pamiętać, że przedsiębiorca nie zawsze będzie obligowany do opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W związku z tym, jeżeli przyjmiemy dla przykładu wynagrodzenie minimalne 2018 r. –  2100 zł, składki obciążające pracodawcę przedstawia tabela poniżej.

Składki przy wynagrodzeniu minimalnym

Ubezpieczenie Składki finansowane przez pracodawcę
Emerytalne 2100 x 9,76% = 204,96 zł
Rentowe 2100 x 6,50% = 136,50 zł
Wypadkowe 2100 x 1,67% = 35,07 zł
FP 2100 x 2,45% = 51,45 zł
FGŚP 2100 x 0,1% = 2,10 zł
Razem 430,08 zł

Wyliczenie uwzględnia standardową stopę składki wypadkowej obowiązującą od 1 kwietnia 2018 r.

Składki opłacane przez pracownika:

Ubezpieczenie Składki finansowane przez pracownika
Emerytalne 2100 x 9,76% = 204,96 zł
Rentowe 2100 x 1,50% = 31,50 zł
Chorobowe 2100 x 2,45% = 51,45 zł
Zdrowotne 1812,09 x 9% = 163,09 zł
Razem 451 zł

Podstawą do ubezpieczenia zdrowotnego jest wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne (204,96 zł + 31,50 zł + 51,45 zł = 287,91 zł), czyli 1812,09 zł.

Sumarycznie koszt całkowity zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę przedstawia poniższa tabela.

Wynagrodzenie netto 1530 zł
Składki finansowane przez pracownika 451 zł
Składki finansowane przez pracodawcę 430,08 zł
Podatek dochodowy 119 zł
Razem 2530,08 zł

W pierwszej części artykułu poruszyłem kwestię całkowitego kosztu zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę, ale przecież są jeszcze inne formy zatrudnienia, m. in. umowy cywilnoprawne, czyli umowy zlecenia oraz umowy o dzieło.

Koszt pracownika przy umowie zlecenie i umowie o dzieło

W  przypadku umowy zlecenia koszt zatrudnienia pracownika (a właściwie tu nie ma mowy o stosunku pracy) jest zależny od statusu danej osoby. Kluczowym aspektem tych umów jest fakt, iż wynagrodzenie zleceniobiorcy nie może być niższe niż ustawowa minimalna stawka godzinowa, która w 2018 r. wynosi 13,70 zł brutto na godzinę.

W sytuacji, gdy osobą, z którą chcemy podjąć współpracę na podstawie umowy zlecenia jest student do ukończenia 26 roku życia, z tytułu tej umowy nie rodzi się obowiązek opłacania składek ZUS. W związku z tym, osoba ta nie jest zgłaszana przez przedsiębiorcę do ubezpieczeń, a całkowity koszt zatrudnienia jest równy wynagrodzeniu brutto.

Jeżeli natomiast podejmujemy współpracę z osobą, która nie posiada innych źródeł zatrudnienia, taką osobę należy zgłosić do ubezpieczeń i koszt całkowity jest podobny, jak w przypadku umów o pracę, tj. jest równy wynagrodzeniu brutto oraz składkom finansowym przez pracodawcę (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych).

Jeżeli jednak osoba, którą zatrudniamy posiada inne źródło zatrudnienia, z którego otrzymuje wynagrodzenie równe co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu (za umowę o pracę), wtedy koszt zatrudnienia takiej osoby jest równy wynagrodzeniu brutto. Niemniej jednak osoba ta jest obowiązana przedłożyć oświadczenie o osiąganiu wynagrodzenia minimalnego u innego płatnika. Należy pamiętać, że taką osobę należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego, które to jest pokrywane przez pracownika i nie obciąża pracodawcy.

W sytuacji, gdy osoba jest zatrudniona u innego płatnika składek na podstawie umowy zlecenia i otrzymuje wynagrodzenie mniejsze w danym miesiącu niż wynagrodzenie minimalne (za umowę o pracę), wtedy taka umowa będzie całkowicie oskładkowana. Jeżeli podpisanych zostanie kilka umów zlecenia w danym miesiącu, to gdy całkowity przychód pracownika w konkretnym miesiącu, z wszystkich tytułów do ubezpieczeń, nie przekroczy kwoty minimalnego wynagrodzenia w danym roku, to wszystkie takie umowy podlegają obowiązkowemu oskładkowaniu. Po przekroczeniu tego pułapu, każda następna umowa w tymże miesiącu będzie rodziła jedynie obowiązek opłacania składki zdrowotnej.

Jak wygląda sytuacja w przypadku umów o dzieło? Są o tyle prostsze i korzystniejsze, gdyż zatrudnionego nie zgłasza się do żadnych ubezpieczeń. Kosztem całkowitym zatrudnienia jest więc wyłącznie wynagrodzenie brutto wykonawcy dzieła. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy umowa o dzieło jest zawierana z własnym pracodawcą lub w przypadku, gdy jest ona wykonywana na jego rzecz – wtedy zachodzi obowiązek ubezpieczenia z tytułu tejże umowy.

Należy pamiętać, że umowy cywilnoprawne nie powinny być zawierane w sytuacji, gdy charakter, obowiązki i warunki zatrudnienia są zbieżne z umową o pracę. Zgodnie z wykładnią Państwowej Inspekcji Pracy, umowa zlecenie nie może zastąpić etatu. Ponadto, w przypadku umów o dzieło, powinny mieć one charakter incydentalny (w końcu efektem jest stworzenie dzieła, które można jednoznacznie zweryfikować) i nie powinny być powielane, gdyż wtedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych podczas kontroli może stwierdzić, że umowy te mają charakter cykliczny i powinny być umowami zlecenia lub gdy świadczone są w warunkach odpowiadających stosunkowi pracy, winny być umowami o pracę.

Leave a Reply