Zawieszenie działalności na okres dłuższy niż 6 miesięcy a skutki w VAT

Działalność firmy “A” będącej czynnym podatnikiem podatku  VAT została zawieszona od dnia 1.07.2018 r. na okres 10 miesięcy. W związku z tym naczelnik Urzędu Skarbowego wykreślił tę firmę z urzędu z rejestru podatników VAT. W sytuacji, gdy działalność ta zostanie wznowiona 1.05.2019 r. naczelnik US zarejestruje firmę jako czynnego podatnika VAT, bez obowiązku składania zgłoszenia VAT-R.

Osoba, która zawiesza działalność na okres minimum 6 miesięcy podlega wyrejestrowaniu z VAT zgodnie z art. 96 ust. 9a pkt 1 Ustawy o VAT:

Wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT podlega także podatnik, który:

1) zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy (…)

Wykreślenie to natomiast nie ma charakteru permanentnego – jak wynika z art. 96 ust. 9g, podatnik zostanie przywrócony jako czynny podatnik VAT bez obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R:

Podatnik, o którym mowa w ust. 9a pkt 1, zostaje zarejestrowany bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego ponownie jako podatnik VAT z dniem wznowienia wykonywania działalności gospodarczej, ze statusem takim, jaki posiadał przed dniem zawieszenia tej działalności.

Warto zaznaczyć, że wyżej wspomniane wykreślenie z rejestru jako podatnika VAT nie powoduje wykluczenia wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Niemniej jednak, jeżeli podatnik w okresie zawieszenia działalności chce przykładowo sprzedać środek trwały, jest on obowiązany zawiadomić naczelnika US o zamiarze wykonywania tychże czynności wraz ze wskazaniem okresu, w którym będą one  wykonywane. Zgodnie z art. 96 ust. 9b:

Jeżeli podatnik, o którym mowa w ust. 9a pkt 1, w okresie zawieszenia działalności gospodarczej będzie wykonywał czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1, jest on obowiązany przed dniem:

1) zawieszenia działalności gospodarczej albo

2) rozpoczęcia wykonywania takich czynności w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

– zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując okres, w którym będzie wykonywał te czynności.

Po upływie okresu, w którym nastąpi wspomniana sprzedaż środka trwałego, naczelnik US ponownie dokona wykreślenia podatnika z VAT, stosownie do art. 96 ust. 9c.

Leave a Reply