Wypłata dywidendy pieniężnej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – dla osób fizycznych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli osiągnęła zysk w poprzednim roku obrotowym, może dokonać podziału tego zysku między wspólników. Przy dokonywaniu tego podziału trzeba wziąć pod uwagę art. 192 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi:

Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

Co istotne, zgodnie z art. 193 § 1 K. s. h.:

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

Umowa spółki może upoważniać zgromadzenie wspólników do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy – dzień dywidendy (zgodnie art. 193 § 2 K. s. h.) Dzień ten jest wyznaczany w ciągu dwóch miesięcy od daty powzięcia uchwały (art. 193 § 3 K. s. h.)

Dniem wypłaty dywidendy jest dzień wskazany w uchwale wspólników, a w sytuacji, gdy taki dzień nie został wyznaczony, to wypłata odbywa się w dniu wskazanym przez zarząd – stosownie do art. 193 § 4 K. s. h.

W opisywanej sytuacji – gdy wypłacana jest dywidenda dla podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, to osoba ją otrzymująca rozpoznaje u siebie przychód z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:  (…)

        4) dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału (…)

Kiedy więc powstaje przychód z tytułu wypłaty dywidendy i jak jest ona opodatkowana?

Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy o pdof jest to dzień, w którym wspólnik otrzymał dywidendę lub została ona postawiona do jego dyspozycji. Odnośnie opodatkowania dywidendy należy sięgnąć do art. 30a ust. 1 pkt. 4, który stanowi:

Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a: (…)

    4) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych; (…)

WAŻNE! Przychód ten nie łączy się z innymi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej, w związku z tym nie ujmuje się ich w rocznym rozliczeniu.

Płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego jest spółka – to na niej ciąży obowiązek naliczenia i odprowadzenia podatku do właściwego Urzędu Skarbowego. Wspólnik natomiast otrzymuje wypłatę w wysokości zasądzonej dywidendy pomniejszonej o ten podatek.

Jak wygląda dekretacja wypłaty dywidendy  w spółce ? Przedstawione to zostanie na poniższym przykładzie:

W spółce X z o. o. swoje udziały posiadają trzej wspólnicy A (50%), B i C (każdy z nich po 25%). Spółka X osiągnęła w 2017 roku zysk netto w wysokości 220 000 zł. Zwyczajne zgromadzenie wspólników w dniu 13.05.2018 roku powzięło uchwałę o podziale całego zysku między udziałowców: dla wspólnika A 110 000 zł, dla wspólnika B i C z osobna po 55 000 zł. Dzień wypłaty wyznaczono na 5.06.2018 roku.

Od kwoty 220 000 zł spółka jest obowiązana naliczyć 19% zryczałtowanego podatku, tj. 220 000 x 19% = 41 800 zł. Wypłata dywidendy ma nastąpić 5.06.2018 r., na spółce ciąży więc też obowiązek zapłaty tego podatku w terminie do 20.07.2018 r.

Lp. Operacja Kwota Konto Wn Konto Ma
1. Przeksięgowanie zysku netto z datą zatwierdzenia sprawozdania (PK) 220 000 zł 860 820
2. Przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy: (PK)
a)      Wspólnik A 110 000 zł 820 249-1
b)      Wspólnik B  55 000 zł 820 249-2
c)       Wspólnik C  55 000 zł 820 249-3
3. Naliczenie zryczałtowanego podatku od dywidendy: (PK)
a)      Wspólnik A  20 900 zł 249-1 220
b)      Wspólnik B  10 450 zł 249-2 220
c)       Wspólnik C  10 450 zł 249-3 220
4. Wypłata dywidendy umniejszonej o podatek: (WB)
a)      Wspólnik A  89 100 zł 249-1 131
b)      Wspólnik B  44 550 zł 249-2 131
c)       Wspólnik C  44 550 zł 249-3 131
5. Zapłata podatku do US (WB)  41 800 zł 220 131

Konta:

131 Rachunek bieżący
220 Rozrachunki publicznoprawne
249-1 Inne rozrachunki (analityka: Wspólnik A)
249-2 Inne rozrachunki (analityka: Wspólnik B)
249-3 Inne rozrachunki (analityka: Wspólnik C)
820 Rozliczenie wyniku finansowego
860 Wynik finansowy

 

 

Leave a Reply