Paczki świąteczne a odliczenie VAT

Jesteśmy firmą zatrudniającą pracowników wyłącznie na podstawie umowy o pracę. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia zamierzamy pracownikom przekazać świąteczne paczki, będą finansowe ze środków obrotowych, a nie ze środków z ZFŚS. Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT. Czy w związku z tym przekazanie tych paczek należy opodatkować podatkiem od towarów i usług?

W odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie należy ustalić kwestię prawa do odliczenia VAT od zakupu paczek. Prawo do odliczenia podatku przysługuje w zakresie, w jakim nabyte towary służą czynnościom opodatkowanym.

Odnosząc się do art.7 ustawy o VAT:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

W sytuacji, gdy podatnikowi przysługuje w tej sytuacji prawo do odliczenia podatku VAT, w momencie przekazania paczek świątecznych pracownikom należy wykazać podatek VAT należny z tytułu dostawy towarów. Jeżeli jednak podatnik jest w stanie od razu stwierdzić, że zakupione paczki będą przekazane pracownikom i w związku z tym pracodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia VAT, to dalsze przekazanie tych paczek nie wywoła wyżej wskazanego obowiązku  rozliczenia należnego podatku VAT.

Leave a Reply