Odliczenie VAT od usług hotelowych

Prowadzę pozarolniczą działalność związaną ze szkoleniami na zasadach ogólnych, prowadzę książkę przychodów i rozchodów. Jestem także czynnym podatnikiem podatku VAT. Zatrudniam do tego dwóch pracowników. W ramach prowadzonej działalności wybraliśmy się na szkolenie, które było organizowane przez firmę zewnętrzną w hotelu. Otrzymaliśmy za to fakturę, gdzie są osobno wyszczególnione pozycje: usługa konferencyjna, usługa hotelowa i usługa gastronomiczna. Czy mam prawo odliczyć VAT od całej faktury czy tylko od usługi konferencyjnej?

W odpowiedzi na Pana pytanie sięgnijmy do ustawy o podatku o towarów i usług. Art. 88 ust. 1 tejże ustawy ma brzmienie:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika:(…)

4) usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:

  1. a) (uchylona)
  2. b) nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób;”

W ogólnym przypadku nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od usług gastronomicznych czy też hotelowych. W związku z tym podatek VAT nie podlegający odliczeniu powinien zwiększyć koszty uzyskania przychodu – faktura winna być zaksięgowania w kosztach w kwocie brutto.

Jednakże są pewne wyjątki od tej sytuacji –  gdy usługi gastronomiczne/hotelowe są związane ze świadczoną na rzecz Pana firmy kompleksowej usługi (szkolenie, konferencja), przy czym na fakturze widnieć będzie wyłącznie pozycja usługi szkoleniowej lub konferencyjnej. W sytuacji, gdy świadczona jest jedna usługa opisana wyżej, na którą składają się pozostałe elementy, można odliczyć podatek VAT od całości faktury.

W Pana konkretnym przypadku, gdy była świadczona usługa kompleksowa, ale została ona wykazana w kilku różnych pozycjach, organy podatkowe mają konkretne stanowisko. Mianowicie, w przypadku wyodrębnienia osobno usług wchodzących w skład tego szkolenia, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z tej faktury, w części, w jakiej wynika świadczenie na rzecz Pana firmy usług gastronomicznych i hotelowych – zastosowanie ma tutaj wyżej przytoczony art. 88 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Leave a Reply