Facebook – rozliczanie faktury VAT za reklamę

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i jestem czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), rozliczam się miesięcznie. Jak powinienem prawidłowo rozliczyć fakturę VAT za usługi reklamy na portalu społecznościowym Facebook?

Istotnym czynnikiem w sposobie rozliczenia faktury jest podmiot, który tę fakturę wystawił. Firma Facebook Ireland Limited jest zarejestrowana w Irlandii, natomiast od kilku lat posiada siedzibę na terenie Polski. Jest więc szansa, że otrzyma Pan fakturę wystawioną przez firmę Facebook Poland Sp. z o. o. opodatkowaną stawką 23% podatku VAT oraz wyrażoną  w złotych. W takim przypadku, sposób rozliczenia jest standardowy – traktować powinien Pan zakup usługi reklamowej jako transakcję krajową, nie wymaga więc to od Pana żadnych dodatkowych czynności.

Niemniej jednak w większości przypadków faktura jest wystawiona przez kontrahenta z Irlandii. Wtedy na takiej fakturze nie będzie widniał podatek VAT i może być ona wyrażona w złotych lub w euro. W tej sytuacji mamy do czynienia z transakcją wewnątrzwspólnotową. Aby móc ją prawidłowo zewidencjonować musi Pan być zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego formularz VAT-R, gdzie w części C.3. (Informacje dotyczące wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych) zaznacza Pan pole 58.

W myśl art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług, to znaczy „Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej…”, zakup tej usługi powinien zostać przez Pana zakwalifikowany jako import usług, również to Pan jest obowiązany rozliczyć podatek VAT związany z tą transakcją.

Opodatkować winien Pan to stawką VAT odpowiednią dla tego typu usług, a więc stawką podstawową 23%. Dla Pana tego typu transakcja będzie de facto neutralna w zakresie podatku VAT, kwota podatku należnego w sytuacji wewnątrzwspólnotowego nabycia usług będzie jednocześnie kwotą podatku naliczonego. W kontekście prawa do odliczenia podatku naliczonego, powstaje co do zasady w rozliczeniu za dany okres, gdy powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym z tym, że to prawo może zostać zrealizowane w wyżej opisanym okresie lub w jednym z dwóch następnych miesięcy.

Jeżeli nadto faktura jest wystawiona w walucie obcej, to zgodnie z art. 31a ustawy o podatku od towarów i usług, podstawę opodatkowania należy przeliczyć na złote według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Odnosząc się do deklaracji podatkowych, nie składa Pan w tym przypadku informacji podsumowując VAT-UE, gdyż importu usług się na tej deklaracji nie ujmuje. Natomiast na deklaracji VAT-7 (wersja 18) w części C, w pozycji 12 (Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy) winien Pan w polu 29 wykazać podstawę opodatkowania, a w polu 30 obliczony przez Pana podatek VAT, obie kwoty wyrażone w złotych oraz w polu 45 i 46 uwzględnić odliczenie podatku. Jeżeli nie wykazałby Pan tej transakcji w deklaracji VAT, będzie Pan zmuszony deklarację za dany okres rozliczeniowy.

Rozważmy też sytuację, gdyby Pan nie był czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W takiej sytuacji również jest Pan obowiązany zarejestrować się jako podatnik VAT-UE, przy czym w części C.3 zaznacza Pan pole 59. Transakcję musi Pan opodatkować właściwą stawką VAT dla tej usługi na dokumencie wewnętrznym, a obliczony przez Pana podatek od wartości dodanej wpłacić na konto właściwego Urzędu Skarbowego. Nie można więc mówić w tym przypadku o neutralności tej transakcji. Nie składa Pan również deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowującej VAT-UE. Jest Pan natomiast obowiązany do złożenia deklaracji VAT-9M, gdzie w części C, w pozycji 12 i 13 wpisuje Pan właściwe kwoty, odpowiednio podstawę opodatkowania transakcji oraz obliczony przez Pana podatek. Deklarację tę jest Pan zobowiązany złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w jakim powstał obowiązek podatkowy. W tym samym terminie musi Pan również zapłacić podatek VAT.

4 komentarze

  1. Dorota 19 maja 2019
    • Główny księgowy 31 maja 2019
  2. Szczepan 10 września 2019
    • Główny księgowy 12 listopada 2019

Leave a Reply